تلفن :023-32341607

09112707716

09113719115

آدرس: سمنان – شاهرود- خیابان تهران – جنب پمپ بنزین (چاپخانه نوروزی)

www.chapnorouzi.com

اینستا گرام: chapnorouzi_com